معرفی مجموعه قنداقلید

۵۷ year and ۴ month and ۶ day

از اولین روز کاری ما می‌گذرد!

تولید سالانه شکر در جهان بطور متوسط 170 میلیون تن می باشد، که حدود  20 درصد آن، از چغندر قند استحصال می شود و کشور عزیزمان ایران، رتبه دوازدهم در تولید چغندر قند جهان را دارا می باشد. مجموعه قند اقلید با دارا بودن ظرفیت دریافت 4000 تن چغندر در شبانه روز بخش عظیمی از تولید شکر کشور را به عهده دارد.

ترکیب سهامداران

نام سهامدار

درصد سهام

شرکت کشت و صنعت اکسون

61.29%

شرکت کشتیرانی اکسون

10.17%

شرکت توران تجارت مرز پل

4%

سایر سهامداران حقیقی

24.54%


 

شرکت کشت و صنعت اکسون

شرکت کشت و صنعت اکسون

61.29 %

شرکت کشتیرانی اکسون

شرکت کشتیرانی اکسون

10.17 %

شرکت توران تجارت مرز پل

شرکت توران تجارت مرز پل

4 %

سایر سهامداران حقیقی

سایر سهامداران حقیقی

24.54 %