کاشت چغندر و‌ اشتیاق کشاورزان برای همکاری با کارخانه قند اقلید

کاشت چغندر و‌ اشتیاق کشاورزان برای همکاری با کارخانه قند اقلید

۱۷ خرداد ۱۴۰۱
time for reading article ۲ دقیقه

اشتیاق کشاورزان برای کاشت چغندر و‌همکاری با کارخانه قند اقلید 
صدا و سیمای استان فارس 
تاریخ 10 خرداد 1401

نظرات

Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.