گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه قند اقلید

گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه قند اقلید مورخ شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه قند اقلید

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
time for reading article ۵ دقیقهنظرات

Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.